Statutární město Brno na základě usnesení Rady města Brna R7/161 ze dne14.3.2018 a v souladu
se Statutem startovacího bytu, který tvoří přílohu č.2 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku
města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady 
z v e ř e j ň u j e
nabídku startovacích bytů

1+1 č. 50 v domě Stamicova 11 o podlahové ploše cca 46 m2
1+1 č. 55 v domě Stamicova 11 o podlahové ploše cca 46 m2
1+1 č. 64 v domě Stamicova 11 o podlahové ploše cca 46 m2
1+1 č. 68 v domě Stamicova 11 o podlahové ploše cca 46 m2
2+kk č. 69 v domě Stamicova 11 o podlahové ploše cca 48 m2
1+1 č. 72 v domě Stamicova 11 o podlahové ploše cca 46 m2
1+1 č. 76 v domě Stamicova 11 o podlahové ploše cca 43 m2
2+kk č. 80 v domě Stamicova 11 o podlahové ploše cca 48 m2
1+1 č. 81 v domě Stamicova 11 o podlahové ploše cca 48 m2
1+1 č. 83 v domě Stamicova 11 o podlahové ploše cca 46 m2
1+1 č. 84 v domě Stamicova 11 o podlahové ploše v46 m2
1+1 č. 85 v domě Stamicova 11 o podlahové ploše cca 46 m2

Žadatel o startovací byt musí splňovat tyto podmínky:

• je zletilý,
• žadatel ani jeho manžel(ka) v ČR nevlastní bytový či rodinný dům nebo byt, pokud
neprokáží, že jej ze závažných důvodů nemohou užívat, anebo není nájemcem bytu na dobu neurčitou,
• dle čestného prohlášení nemá vůči městu žádný dluh
• je-li cizincem, pobývá na území ČR v souladu s právními předpisy o pobytu cizinců

Žadatelem o startovací byt mohou být manželé a partnerské páry, kteří splňují dále tyto podmínky:

• žádný z manželů či partnerů nedosáhl v den podání žádosti věku 35 let,
• čistý měsíční příjem obou manželů či partnerů dohromady dosahuje minimálně 0,8 násobku průměrné hrubé mzdy v České republice vyhlášené Českým statistickým úřadem za III. čtvrtletí roku 2017, to je 23 240,-Kč,
• čistý měsíční příjem obou manželů či partnerů dohromady dosahuje maximálně 1,7 násobku průměrné hrubé mzdy v České republice vyhlášené Českým statistickým úřadem za III. čtvrtletí, to je 49 385,-Kč
• alespoň jeden z manželů či partnerů má uzavřenu smlouvu o spořícím produktu s peněžním ústavem

Výše příjmu se dokládá u podnikatelů posledním daňovým přiznáním, u ostatních žadatelů potvrzením o zdanitelných příjmech za předchozí rok, popřípadě potvrzením příjmů z předchozích třech měsíců před podáním žádosti. Do tohoto příjmu se nezapočítávají sociální dávky a podpory všech typů

Žadatelem o startovací byt nemůže být ten,

• kdo protiprávně užívá byt či nebytový prostor k bydlení,
• kdo v dosud užívaném bytě neplatí nájemné , nebo za služby spojené s nájmem bytu, hrubě narušuje dobré mravy nebo jinak závažným způsobem porušuje podmínky nájemní smlouvy.

Podmínky nájmu startovacího bytu

• Nájemní smlouva s manžely či partnerským párem bude uzavřena na dobu určitou 3 let. Prodloužení doby nájmu maximálně o 1 rok bude možné jen ve výjimečných případech.
• Nájemné bude stanoveno ve výši 57,20 Kč/m2 /měsíc a bude každoročně upravováno o míru inflace vyhlášenou ČSÚ.
• Nájemní smlouva bude obsahovat :
– ujednání o neudělení souhlasu k uzavření dohody o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy a k podnájemní smlouvě,
– ujednání že další osoby do společné domácnosti, s výjimkou osob blízkých, je nájemce oprávněn přijímat jen se souhlasem města,
– ujednání o povinnosti složit jednorázovou kauci ve výši dvojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu,
– závazek k uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti na náklady nájemců,
– závazek nájemce provést v evidenci obyvatel změnu trvalého bydliště do pronajatého startovacího bytu do 60 dnů po uzavření nájemní smlouvy. Nesplní-li nájemce tento závazek, zvýší se mu počínaje 61. dnem po uzavření nájemní smlouvy na startovací byt nájemné na dvojnásobek sjednaného nájemného, a to až do dne prokázání splnění tohoto závazku. Splnění závazku je nájemce povinen pronajímateli písemně doložit.

Výběrové řízení

• Žádost o účast ve výběrovém řízení lze podat na Bytový odbor MMB v zalepené obálce s označením „Startovací byt“ do 30 dnů od zveřejnění, tzn. do 20.dubna 2018. V žádosti je nutno popsat stávající bytovou situaci, uvést datum narození, trvalé bydliště obou manželů či partnerů. e-mailový nebo telefonický kontakt a připojit tyto doklady:
– čistý měsíční příjem obou manželů či partnerů dohromady (u podnikatelů poslední daňové přiznání, u ostatních žadatelů potvrzení o zdanitelných příjmech za předchozí rok, popřípadě potvrzení příjmů z předchozích třech měsíců před podáním žádosti.,
– kopii smlouvy o stavebním spoření či jiné formě spořícího produktu peněžního ústavu,
– čestné prohlášení obou manželů či partnerů, že nenastaly skutečnosti, pro které nemohou být žadateli o startovací byt a že nemají vůči městu žádný dluh
• Žádost nemůže být podána na konkrétní byt, losování proběhne bez ohledu na velikost jednotlivých bytů, prohlídky bytů nebudou v průběhu zveřejnění nabídky umožněny
• Výběr mezi žadateli bude proveden losováním.
• Místo, den a hodina losování budou zveřejněny na úřední desce.
• Pro každý byt bude vylosován nájemce a 1. a 2. náhradník.

Město si vyhrazuje právo výběrové řízení nebo jeho část zrušit kdykoliv do doby uzavření nájemní smlouvy. V případě uvolnění dalších startovacích bytů do doby losování, budou tyto byty zařazeny do losování. Úplné znění Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města Brna je zveřejněno na stránkách www.brno.cz.
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Mazalová, bytový odbor MMB, Malinovského nám.3, tel.č.542173212, e-mail: mazalova.lenka@brno.cz

 

 

Více informací zde: www.brno.cz

Hruška Jakub

Hruška Jakub

724 900 659
info@mojekohoutovice.cz
facebook.com/groups/mojekohoutovice
mojekohoutovice.cz
Hruška Jakub