Místo výkonu práce: Úřad městské části města Brna, Brno-Kohoutovice, Bašného 71/36, 623 00 Brno.

Platové podmínky: platová třída 9-10, podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, přílohy č.2.

Předpokládaný termín nástupu: od 01.04. 2018 ( nebo dle dohody) – na dobu neurčitou

Požadavky:
* dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebním a 3 roky praxe
v oboru
* vyšší odborné vzdělání ve stavebním, dopravním nebo právním oboru a 2 roky praxe v oboru
výhodou
* vysokoškolské vzdělání (bakalářský nebo magisterský studijní program) stavební, dopravní nebo
právní obor výhodou
* občanská a morální bezúhonnost
* orientace v legislativě ČR
* samostatnost, časová flexibilita, ochota dále se vzdělávat
* dobrá znalost práce na PC
* praxe ve státní správě nebo samosprávě výhodou

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ust. § 4 zákona:

* státní občanství ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR
* dosažení věku 18 let
* způsobilost k právním úkonům
* bezúhonnost
* ovládání jednacího jazyka

Náležitosti přihlášky do výběrového řízení podle ust. § 7 odst. 4 zákona:

* název výběrového řízení
* jméno, příjmení, titul zájemce
* datum a místo narození zájemce
* státní příslušnost zájemce
* místo trvalého pobytu zájemce
* číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
Č.j. MCBKOH/ 03/2018-Sk
* telefonický a e-mailový kontakt
* datum a podpis uchazeče

K přihlášce je nutné připojit tyto doklady:

* strukturovaný životopis
* originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad
domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
* ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
* čestné prohlášení o souhlasu s využitím poskytnutých osobních údajů v rámci evidence uchazečů
o zaměstnání

Zdroj: kohoutovice.brno.cz

Hruška Jakub

Hruška Jakub

Máte podnět, nápad, nebo jen chcete nějaké informace?
Vyplňte formulář a já se Vám ihned ozvu.

www.mojekohoutovice.cz/zapojte-se
Hruška Jakub