OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na místo „Úředník/ce – samostatný/á referent/ka odboru správy majetku Úřadu městské části města Brna, Brno-Kohoutovice“

Tajemnice Úřadu městské části města Brna, Brno-Kohoutovice vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. (dále jen „zákon“) výběrové řízení na obsazení místa „úředník/ce – samostatný/á referent/ka pro výkon agend v oblasti investic na odboru správy majetku ÚMČMB BrnoKohoutovice“.

Místo výkonu práce: Úřad městské části města Brna, Brno-Kohoutovice, Bašného 71/36, 623 00 Brno.

Platové podmínky: platová třída 9-10, podle nařízení vlády č. 340/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, přílohy č.3.

Předpokládaný termín nástupu: od 01.03. 2018 ( nebo dle dohody) – na dobu neurčitou

Požadavky:

 • dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebním a 3 roky praxe v oboru
 • vyšší odborné vzdělání ve stavebním, dopravním nebo právním oboru a 2 roky praxe v oboru výhodou
 • vysokoškolské vzdělání (bakalářský nebo magisterský studijní program) stavební, dopravní nebo právní obor výhodou
 • občanská a morální bezúhonnost
 • orientace v legislativě ČR
 • samostatnost, časová flexibilita, ochota dále se vzdělávat
 • dobrá znalost práce na PC
 • praxe ve státní správě nebo samosprávě výhodou

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ust. § 4 zákona:

 • státní občanství ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR
 • dosažení věku 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • ovládání jednacího jazyka

Náležitosti přihlášky do výběrového řízení podle ust. § 7 odst. 4 zákona:

 • název výběrového řízení
 • jméno, příjmení, titul zájemce
 • datum a místo narození zájemce
 • státní příslušnost zájemce
 • místo trvalého pobytu zájemce
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana) Č.j. MCBKOH/ 02/2018-Sk
 • telefonický a e-mailový kontakt
 • datum a podpis uchazeče

K přihlášce je nutné připojit tyto doklady:

 • strukturovaný životopis
 • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • čestné prohlášení o souhlasu s využitím poskytnutých osobních údajů v rámci evidence uchazečů o zaměstnání

Uzávěrka přihlášek: 14.02. 2018 (středa) ve 12:00 hodin

Místo a způsob podání přihlášky: Uchazeč podá písemnou přihlášku, včetně požadovaných dokladů, na podatelně Úřadu městské části města Brna, Brno-Kohoutovice, Bašného 71/36, 623 00 Brno, nebo poštou na výše uvedenou adresu úřadu, a to do termínu uzávěrky přihlášek, v obálce označené nápisem „Výběrové řízení – referent odboru správy majetku“ / NEOTEVÍRAT /.

Bližší informace poskytne: tajemnice ÚMČMB, telefon: 547 130 510, mobil: 602 784 975

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

V Brně dne 31.01. 2018 Ing. Bc. Alena Skácelová, Ph.D. tajemnice ÚMČMB Brno-Kohoutovice

(Zdroj: kohoutovice.brno.cz)

radnice vyberove rizeni urednik ce kohoutovice1 radnice vyberove rizeni urednik ce kohoutovice2

Hruška Jakub

Hruška Jakub

Máte podnět, nápad, nebo jen chcete nějaké informace?
Vyplňte formulář a já se Vám ihned ozvu.

www.mojekohoutovice.cz/zapojte-se
Hruška Jakub