Jedná se o následující byty :

 • 1+1 č. 37 v domě Stamicova 11 o podlahové ploše 45,95 m2
 • 1+1 č. 47 v domě Stamicova 11 o podlahové ploše 48,28 m2
 • 1+1 č. 63 v domě Stamicova 11 o podlahové ploše 46,04 m2
 • 1+1 č. 67 v domě Stamicova 11 o podlahové ploše 46,02 m2
 • 1+1 č. 71 v domě Stamicova 11 o podlahové ploše 48,41 m2
 • 1+1 č. 88 v domě Stamicova 11 o podlahové ploše 45,96 m2

Žadatel o startovací byt musí splňovat tyto podmínky:

 • je zletilý,
 • žadatel ani jeho manžel(ka) v ČR nevlastní bytový či rodinný dům nebo byt, pokud neprokáží, že jej ze závažných důvodů nemohou užívat, anebo není nájemcem bytu na dobu neurčitou,
 • dle čestného prohlášení nemá vůči městu žádný dluh
 • je-li cizincem, pobývá na území ČR v souladu s právními předpisy o pobytu cizinců

Žadatelem o startovací byt mohou být manželé a partnerské páry, kteří splňují dále tyto podmínky:

 • žádný z manželů či partnerů nedosáhl v den podání žádosti věku 35 let,
 • čistý měsíční příjem obou manželů či partnerů dohromady dosahuje minimálně 0,8 násobku průměrné hrubé mzdy v České republice vyhlášené Českým statistickým úřadem za rok 2016, to je 22 712,-Kč,
 • čistý měsíční příjem obou manželů či partnerů dohromady dosahuje maximálně 1,7 násobku průměrné hrubé mzdy v České republice vyhlášené Českým statistickým úřadem za rok 2016, to je 46 901,-Kč
 • alespoň jeden z manželů či partnerů má uzavřenu smlouvu o spořícím produktu s peněžním ústavem

Výše příjmu se dokládá u podnikatelů posledním daňovým přiznáním, u ostatních žadatelů potvrzením o zdanitelných příjmech za předchozí rok, popřípadě potvrzením příjmů z předchozích třech měsíců před podáním žádosti. Do tohoto příjmu se nezapočítávají sociální dávky a podpory všech typů.

Žadatelem o startovací byt nemůže být ten,

 • kdo protiprávně užívá byt či nebytový prostor k bydlení,
 • kdo v dosud užívaném bytě neplatí nájemné, nebo za služby spojené s nájmem bytu, hrubě narušuje dobré mravy nebo jinak závažným způsobem porušuje podmínky nájemní smlouvy.

Podmínky nájmu startovacího bytu

 • Nájemní smlouva s manžely či partnerským párem bude uzavřena na dobu určitou 3 let. Prodloužení doby nájmu maximálně o 1 rok bude možné jen ve výjimečných případech.
 • Nájemné bude stanoveno ve výši 57,20 Kč/m2 /měsíc a bude každoročně upravováno o míru inflace vyhlášenou ČSÚ.
 • Nájemní smlouva bude obsahovat :
  • ujednání o neudělení souhlasu k uzavření dohody o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy a k podnájemní smlouvě,
  • ujednání že další osoby do společné domácnosti, s výjimkou osob blízkých, je nájemce oprávněn přijímat jen se souhlasem města,
  • ujednání o povinnosti složit jednorázovou kauci ve výši dvojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu,
  • závazek k uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti na náklady nájemců,
  • závazek nájemce provést v evidenci obyvatel změnu trvalého bydliště do pronajatého startovacího bytu do 60 dnů po uzavření nájemní smlouvy. Nesplní-li nájemce tento závazek, zvýší se mu počínaje 61. dnem po uzavření nájemní smlouvy na startovací byt nájemné na dvojnásobek sjednaného nájemného, a to až do dne prokázání splnění tohoto závazku. Splnění závazku je nájemce povinen pronajímateli písemně doložit.

Výběrové řízení

 • Žádost o účast ve výběrovém řízení lze podat na Bytový odbor MMB v zalepené obálce s označením „Startovací byt“ do 30 dnů od zveřejnění, tzn. do 22.11.2017.
 • V žádosti je nutno popsat stávající bytovou situaci, uvést datum narození, trvalé bydliště obou manželů či partnerů. e-mailový nebo telefonický kontakt a připojit tyto doklady:
  • čistý měsíční příjem obou manželů či partnerů dohromady (u podnikatelů poslední daňové přiznání, u ostatních žadatelů potvrzení o zdanitelných příjmech za předchozí rok, popřípadě potvrzení příjmů z předchozích třech měsíců před podáním žádosti.,
  • kopii smlouvy o stavebním spoření či jiné formě spořícího produktu peněžního ústavu,
  • čestné prohlášení obou manželů či partnerů, že nenastaly skutečnosti, pro které nemohou být žadateli o startovací byt .
 • Žádost nemůže být podána na konkrétní byt, losování proběhne bez ohledu na velikost jednotlivých bytů, prohlídky bytů nebudou v průběhu zveřejnění nabídky umožněny
 • Výběr mezi žadateli bude proveden losováním. • Místo, den a hodina losování budou zveřejněny na úřední desce. • Pro každý byt bude vylosován nájemce a 1. a 2. náhradník
 • Město si vyhrazuje právo výběrové řízení nebo jeho část zrušit kdykoliv do doby uzavření nájemní smlouvy. Úplné znění Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města Brna je zveřejněno na stránkách www.brno.cz.

Kontaktní osoby:

 • Mgr. Jiří Lahoda, vedoucí bytového odboru MMB, Malinovského nám.3, tel.č.542173220, e.mail: lahoda.jiri@brno.cz
 • Mgr. Lenka Mazalová, bytový odbor MMB, Malinovského nám.3, tel.č.542173212, e-mail: mazalova.lenka@brno.cz

10_2017Nabidka_startovacich_bytu-brno-kohoutovice1

10_2017Nabidka_startovacich_bytu-brno-kohoutovice2

Zdroj:brno.cz

Hruška Jakub

Hruška Jakub

Máte podnět, nápad, nebo jen chcete nějaké informace?
Vyplňte formulář a já se Vám ihned ozvu.

www.mojekohoutovice.cz/zapojte-se
Hruška Jakub