Tajemnice Úřadu městské části města Brna, Brno-Kohoutovice vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, výběrové řízení na obsazení funkčního místa „Referent – referentka Odboru sociální péče, školství a kultury ÚMČMB Brno-Kohoutovice“. (agenda v oblasti kultury, sportu a péče o dospělé – veřejný opatrovník )

Pracovní úvazek: 1,0 (40 hod./týdně).

Místo výkonu práce: Úřad městské části města Brna, Brno-Kohoutovice, Bašného 71/36, 623 00 Brno.

Platové podmínky: dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platová třída 9.

Předpokládaný termín nástupu: od 01.12. 2017 (nebo dle dohody) – na dobu neurčitou

Požadavky:

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší vzdělání výhodou
 • praxe v oblasti kultury a sportu výhodou
 • praxe ve veřejné správě výhodou
 • organizační a komunikační schopnosti, dobrý písemný a mluvený projev
 • dobrá znalost práce na PC, řidičské oprávnění skup. B
 • občanská a morální bezúhonnost

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občanství ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR
 • dosažení věku 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • schopnost dorozumět se jednacím jazykem.

Náležitosti přihlášky:

 • název výběrového řízení
 • jméno, příjmení, titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana) telefonický a e-mailový kontakt
 • datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutné připojit tyto doklady:

 • strukturovaný životopis
 • originál nebo ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) – originál bude předložen před podpisem pracovní smlouvy
 • prohlášení o souhlasu s využitím poskytnutých osobních údajů výhradně pro potřeby výběrového řízení.

Uzávěrka přihlášek: 16.10. 2017 (pondělí) ve 12:00 hodin.

Místo a způsob podání přihlášky: Uchazeč podá písemnou přihlášku, včetně požadovaných dokladů, na podatelně Úřadu městské části města Brna, Brno-Kohoutovice, Bašného 71/36, 623 00 Brno, nebo poštou na výše uvedenou adresu úřadu, a to do termínu uzávěrky přihlášek, v obálce označené nápisem „Výběrové řízení – referent/ka Odboru sociální péče, školství a kultury /NEOTEVÍRAT.

Bližší informace poskytne vedoucí OSPŠK ÚMČMB, tel. 547 130 569 (605 820 602).

Bez splnění podmínek náležitostí přihlášky a dokladů není možné přihlášku zařadit do výbě- rového řízení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

V Brně dne 27.09. 2017

Ing. Bc. Alena Skácelová, Ph.D.
tajemnice ÚMČMB Brno-Kohoutovice

(Zdroj a plné znění nabídky práce zde.)

Hruška Jakub

Hruška Jakub

Máte podnět, nápad, nebo jen chcete nějaké informace?
Vyplňte formulář a já se Vám ihned ozvu.

www.mojekohoutovice.cz/zapojte-se
Hruška Jakub