Tajemnice Úřadu městské části města Brna, Brno-Kohoutovice vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon) výběrové řízení na obsazení funkce „ Vedoucí/ho Odboru správy majetku ÚMČMB Brno-Kohoutovice“.

Pracovní úvazek: 1,0 ( 40 hod./týdně)

Místo výkonu práce: Úřad městské části města Brna, Brno-Kohoutovice, Bašného 71/36, 623 00 Brno.

Platové podmínky: platová třída 11, dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Předpokládaný termín nástupu: od 01.05. 2017 ( nebo dle dohody) – na dobu neurčitou

Požadavky:

 • dosažené vzdělání: vysokoškolské vzdělání (bakalářský nebo magisterský studijní program) stavební nebo právní obor výhodou
 • občanská a morální bezúhonnost
 • orientace v legislativě ČR
 • samostatnost, časová flexibilita, ochota dále se vzdělávat
 • dobré komunikační a interpretační schopnosti, schopnost vysokého pracovního nasazení
 • znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
 • praxe při zadávání veřejných zakázek, praxe v oblasti investic a stavebního řízení výhodou
 • znalosti a zkušenosti v oblasti veřejné správy
 • znalosti a zkušenosti v oblasti řízení pracovníků
 • dobrá znalost práce na PC
 • řidičský průkaz skupiny B

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ust. § 4 zákona:

 • státní občanství ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR
 • dosažení věku 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • ovládání jednacího jazyka

Náležitosti přihlášky do výběrového řízení podle ust. § 7 odst. 4 zákona:

 • název výběrového řízení
 • jméno, příjmení, titul zájemce
 • datum a místo narození zájemce
 • státní příslušnost zájemce
 • místo trvalého pobytu zájemce
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • telefonický a e-mailový kontakt
 • datum a podpis uchazeče

K přihlášce je nutné připojit tyto doklady:

 • motivační dopis v rozsahu max. 1 strany A4
 • strukturovaný životopis
 • originál (nebo ověřená kopie) výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • čestné prohlášení podle ust. § 4 odst.3. zák.č. 451/1991 Sb., /lustrační zákon/ – netýká se osob narozených po 01.12. 1971 a čestné prohlášení podle ust. § 110 odst.6. zákona o obcích
 • lustrační osvědčení dle zákona 451/1991 Sb.,/ lustrační zákon/ – netýká se osob narozených po 01.12. 1971, ( případně potvrzenou žádost o vystavení lustračního osvědčení)
 • prohlášení o souhlasu s využitím poskytnutých osobních údajů v rámci evidence uchazečů o zaměstnání
 • stručný přehled o době a počtu řízených pracovníků u předchozích zaměstnavatelů

Uzávěrka přihlášek: 10.04. 2017 (pondělí) ve 12:00 hodin

Místo a způsob podání přihlášky:

Uchazeč podá písemnou přihlášku, včetně požadovaných dokladů, na podatelně Úřadu městské části města Brna, Brno-Kohoutovice, Bašného 71/36, 623 00 Brno, nebo poštou na výše uvedenou adresu úřadu, a to tak, aby byla doručena nejpozději do termínu uzávěrky přihlášek, v obálce označené nápisem „Výběrové řízení – Vedoucí odboru správy majetku “/ NEOTEVÍRAT/.

Bližší informace poskytne: tajemnice ÚMČMB, telefon: 547 130 510, mobil: 602 784 975.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

V Brně dne 27.03. 2017

Všechny informace naleznete zde.

Hruška Jakub

Hruška Jakub

Máte podnět, nápad, nebo jen chcete nějaké informace?
Vyplňte formulář a já se Vám ihned ozvu.

www.mojekohoutovice.cz/zapojte-se
Hruška Jakub