rozsudek jménem republiky brno kohoutovice kurýr kohoutovický radnice soud kalčíková01Městský soud v Brně dne 20. 1. 2017 rozhodl ve prospěch žalobkyně Mgr. Dany Kalčíkové, které se bránila proti neuveřejnění svého článku v radničním periodiku Kohoutovický kurýr.

I. Žalovaný je povinen uveřejnit ve vydání periodického tisku „Kohoutovický kurýr“, nejblíže následujícím po právní moci tohoto rozsudku, text doplňující informace:

„Důvěra v obecní úřad je důležitá V uplynulých měsících se naše městská část propracovala několikrát na stránky denního tisku. Vděčíme za to již opět bývalému tajemníkovi radnice, panu Zdeňku Krutkovi. Noviny přinesly dosud neznámé informace o tom, že pan Krutek byl nucen opustit v roce 1998 místo tajemníka místní radnice v souvislosti se zpronevěrou peněz. Chybějící peníze měly být v účetnictví zamaskovány fiktivní fakturou od společnosti Hamlet, společnost s ručením omezeným, IČ: 25316427, se sídlem Brno, Petřvaldská 6, okres Brno – město, 616 00. V této pokračování -2- 15 C 74/2016 společnosti byl k datu uvedenému na fiktivní faktuře jednatelem Petr Šafařík, nynější starosta Kohoutovic. Dle tisku se pan Krutek ke zpronevěře přiznal a škodu uhradil. Stejný Zdeněk Krutek byl pak v roce 2013 komisí vedenou panem Šafaříkem opět vybrán do funkce tajemníka radnice.

Vzhledem k tomu, že se jedná o skutečnosti, které snižují vážnost celého úřadu a důvěru v něj, tímto veřejně vyzývám především starostu a bývalého tajemníka kohoutovického úřadu, aby se postavili k celé situaci čelem. Vysvětlete nám všem, prosím, jak to tehdy bylo a jak je možné, že se pan Krutek přes předchozí špatnou zkušenost vrátil na pozici, ze které byl nucen před lety odejít?

Mgr. Dana Kalčíková, Zelení a nezávislí – Sdružení pro Kohoutovice“

Kohoutovice_slider_Kaple-Kohoutovice-Radnice-soud-městsky soud-kalcikovaII: Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na nákladech řízení částku 29.530 Kč, do tří dnů od právní moci rozsudku, k rukám zástupkyně žalobkyně. 

Dle informací žalobkyně je částka, kterou má město uhradit, prozatím 41 690,50 Kč

Rozsudek není pravomocný

Tak jak je běžné, proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení ke Krajskému soudu v Brně prostřednictvím Městského soudu v Brně. Zda bylo, či nebylo do této chvíle podáno odvolání z jedné, nebo z druhé strany není známo.

 

Výpisky ze spisu:

 •  Noviny přinesly dosud neznámé informace o tom, ţe pan Krutek byl nucen opustit v roce 1998 místo tajemníka místní radnice v souvislosti se zpronevěrou peněz.“.
 • Krutek nebyl nikým a ničím nucen k odchodu z funkce tajemníka ÚMČ Brno – Kohoutovice.
 • „Chybějící peníze měly být v účetnictví zamaskovány fiktivní fakturou od společnosti Hamet.“
 • „V této společnosti byl k datu uvedenému na fiktivní faktuře jednatelem Petr Šafařík, nynější starosta Kohoutovic.“
 • Jediným záměrem žalobkyně je veřejná dehonestace osoby Bc. Zdenka Krutka, jako bývalého tajemníka Úřadu městské části Brno – Kohoutovice a pana Petra Šafaříka, jako starosty Městské části Brno – Kohoutovice.
 • …tří (níže citovaných) článků z iDnes.cz a uvedla, že z nich vycházela při formulaci doplňující informace, tedy vycházela z informací dostupných veřejně z médií (z ověřeného veřejně přístupného zdroje na webové stránce idnes.cz v sekci věnované zpravodajství z Brna), které vzbudily pochybnosti o transparentnosti nakládání s obecním majetkem žalovaného.
 • Žalobkyně ve svém textu nepoužívá hanlivá, vulgární, ani jiným způsobem ponižující označení, která by mohla ohrozit dobré mravy.
 • …osoby veřejně činné, které jsou vystaveny v souladu s požadavkem veřejného zájmu větším a kritičtějším zásahům do oblasti ochrany osobnosti.
 • Jde o výraz demokratického principu participace členů občanské společnosti na věcech veřejných. V tomto případě uveřejnění kritiky tajemníka je navíc podloženo proběhlým trestním stíháním.
 • Žalobkyně uvádí, že smyslem jejího textu byla výzva, aby tajemník a starosta vysvětlili občanům MČ okolnosti trestního stíhání tajemníka pro zpronevěru, nikoli cílená dehonestace těchto osob. Jak dokládá zápis z jednání Redakční rady Kohoutovického kurýra konaného dne 11.11.2015, žalobkyně se rovněž snažila sporu předejít, když se Bc. Zdenka Krutka dotázala, aby ji odpověděl, které informace v jejím článku obsahují lživá tvrzení. Na její dotaz ovšem odmítl odpovědět.
 • …žalobkyně chtěla zveřejnit vědomé nepravdy, nikoliv názor…
 • Nesouhlasí s textem „dosud neznámé informace“, neboť fakt že probíhalo trestní stíhání proti panu Krutkovi pro zpronevěru peněz, tak to v době probíhání tohoto trestního stíhání bylo žalovanému známo…
 • …tyto informace byly známy i městu Brnu, nicméně nikoliv panu Šafaříkovi, který nebyl ani členem zastupitelstva, nezajímal se o to, nebylo mu to známo a z ničeho ani neplyne, že by mu to bylo známo. Trestní stíhání bylo ukončeno v rovině státního zastupitelství, bylo podmíněně zastaveno a pan Krutek je nyní bezúhonný, má čistý trestní rejstřík. Pan Krutek nebyl nucen opustit funkci tajemníka, jak je uvedeno v žalobě…
 • Žalovaný souhlasí s výrokem, že pan Krutek se ke zpronevěře přiznal a škodu uhradil, rovněž je pravdivý výrok, že v roce 2013 byl pan Krutek v komisi vedenou panem Šafaříkem opět vybrán do funkce tajemníka.
 • Sice může existovat souvislost odchodu pana Krutka s kauzou zpronevěry, ale je otázkou motivace pana Krutka a jeho odchodu v roce 98-99, jde spíše o dotaz na pana Krutka.
 • Jana Ustohalová. Jí uveřejněné články na uvedené téma v období října až prosince 2015, z nichž žalobkyně údajně čerpá informace pro svoje „kritické názory“ – na rozdíl od žalobkyně – nepostrádají snahu o objektivitu, korektnost a takt; ve svém souhrnu obsahují veškeré informace, které se k popsaným událostem vztahují, a to včetně stanoviska bývalého tajemníka a úplného vysvětlení a stanoviska současného starosty. Žalobkyně záměrně neinformuje o těchto veřejně prezentovaných vysvětleních, postojích a názorech starosty městské části, tedy o tom, že starosta se snažil situaci okamžitě řešit, o tom, že potřebná sebereflexe žalovaného k diskusi o tomto problému byla neprodlená a že mediální diskuse díky objektivnímu přístupu novinářky Jany Ustohalové nebyla jednostranná, nýbrž věcná a otevřená i jiným názorům. Žalobkyni se však zjevně konstruktivní tón těchto článků nehodí do vlastních politických konspirací a snaží se jej všemi prostředky změnit.
 • Motivaci žalobkyně žalovaný vnímá spíše jako projev nepochopitelné zášti k osobě starosty městské části Petra Šafaříka, jako nedůvodné, cílené a opakované šikanování jeho osoby. Žalobkyně překračuje principy přiměřenosti a vyváženosti.
 • Žalobkyně není ochotna ke smírnému řešení, byť jí po proběhlém soudním jednání musí být zřejmé, že se svými postoji dostává do poněkud tristní pozice osoby neschopné ke kompromisům, osoby nemající schopnost naslouchat i jiným názorům a argumentům, než těm vlastním.
 • Jak je zřejmé z dosavadního průběhu soudního řízení, žalovaný by byl ochoten akceptovat kompromisní znění doplňující informace, jak bylo v průběhu jednání o smíru formulováno i za aktivní ingerence soudu, avšak žalobkyně nakonec nechtěla ustoupit vůbec v ničem a trvala fakticky na původním znění žalobního petitu. Je to tedy žalobkyně, kdo nekonstruktivně odmítá kultivované mimosoudní řešení.
 • Jako „rukojmí“ se žalobkyně nezdráhá k prosazování svým cílů vzít i všechny úředníky úřadu městské části, když podle ní popsané události představují „skutečnosti, které snižují vážnost celého úřadu a důvěru v něj.“ . Žalobkyně si patrně neuvědomuje, že Úřad městské části v Brně – Kohoutovicích tvoří téměř tři desítky v drtivé většině pracovitých a poctivých úředníků, kteří dlouhodobě odvádějí dobrou práci a podílí se na efektivním fungování městské části.

Zdroj: http://www.kohoutovice.org/wp-content/uploads/2017/02/rozsudek_prvn%C3%AD_instance.pdf

Hruška Jakub

Hruška Jakub

Máte podnět, nápad, nebo jen chcete nějaké informace?
Vyplňte formulář a já se Vám ihned ozvu.

www.mojekohoutovice.cz/zapojte-se
Hruška Jakub

Latest posts by Hruška Jakub (see all)