V loňském roce bylo na místním poplatku vybráno 239,3 mil Kč, což odpovídá předpokládanému příjmu a což rovněž svědčí o dobré platební morálce zpoplatněných osob.

Město Brno děkuje všem, kteří přispěli zlepšení práce úřadu svými podněty, a v neposlední řadě všem, kteří jste řádně a včas splnili své poplatkové a ohlašovací povinnosti.

Letošní rok pro poplatníky v Brně nepředstavuje oproti loňskému roku žádné změny. V platnosti beze změn zůstává i obecně závazná vyhláška č. č. 10/2015, jakož i sazby (670 Kč a 500 Kč pro děti do 3 let věku a seniory od 70 let věku).

 

MÍSTNÍ POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD V BRNĚ-KOHOUTOVICÍCH V ROCE 2016

Splatnost poplatku je k 31. 5. 2017, při bezhotovostní platbě se i nadále uvádí jako variabilní symbol rodné číslo poplatníka, číslo účtu správce daně je:

111 22 00 22/0800

Doporučujeme provést bezhotovostní úhradu, dokladem je pro Vás výpis z účtu a nemusíte svůj čas věnovat osobní návštěvě pracoviště a čekání na pokladně.

Na www.brno.cz/odpady najdete formuláře k plnění ohlašovací povinnosti, jakož i další údaje a užitečné odkazy.

Správcem daně pro celé město Brno je Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, Oddělení správy poplatku za komunální odpad, pracoviště Šumavská 33.

Nezapomeňte, že od 1.1.2016 platí: V případě, že je poplatník ke dni splatnosti poplatku nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka! Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

S poplatkovou povinností souvisí i městem nově zavedený motivační nástroj, kterým je příspěvek na základní roční nepřenosnou elektronickou „šalinkartu“ pro zóny 100+101 zakoupenou od 1. 1. 2017 (resp. od spuštění e-shopu Dopravního podniku města Brna a.s., který najdete na stránkách www.brnopas.cz). Pokud Vás zajímá, jak získat dotaci, podívejte se na podrobné údaje na stránkách www.brno.cz/salinkarta.

(zdroj:kohoutovice.brno.cz)

MÍSTNÍ POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD V BRNĚ-KOHOUTOVICÍCH V ROCE 2016