Záměr Statutárního města Brna. MČ Brno-Kohoutovice

Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské nám. I, 602 00 Brno, zastoupené MČ BrnoKohoutovice, se sídlem Bašného 36,623 00 Brno, zveřejňuje tento záměr MČC Brno-Kohoutovice pronajmout byty svěřené do správy MČ Brno-Kohoutovice, na kterých jsou účetně vykéuány dluhy:

a) Stamicova 1

popis bytu: l+kk, b.Č. 48, l0.podlaží, bez balkonu, po celkové rekonstrukci pokoj 17,5 m2, předsíň 5,8 m2o komory i,63 ^‘ a 2,1m21 celková plocha 32,1m2 Na uvedeném by,tě vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním býu ve výŠi 43 905 Kč. Budoucí nájemce se zavžůe uhradit závazekve výši 43 905 Kč (podle ust. §1892, zák.č.89l20l2, občanský zákonikv platném znéní).

b) Stamicova 5

popis bytu: l+kk, b.Č.23,5.podlaží, bez balkonu, po celkové rekonstrukci pokoj !7,5 m2rpředsíň 5o8 m2, komory 2163 m2 a 2,1m2; celková plocha 32,1m2 Na uvedeném bYě vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve výši I44 284 Kč. Budoucí nájemce se zavžůe uhradit závazek ve výši I44 284 Kč (podle ust. §1892, zák,ě.89l2012, občanský zákonikv platném zněni).

Podmínky pronájmu bytu :

  • po podpisu nájemní smlouly uzavíení dohody o vyklizení byu formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, přičemž náklady na jeho sepsání hradí nájemce
  • splatnost nájemnóho a záloh na úhradu služeb poskyovaných s užíváním bytu v příslušném měsíci a předepsané výši
  • Nájemné ve výši 65 Kč/měs./m2
  • Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou

prohlídka bytů se uskuteční v těchto termínech:

Stamicova 1: dne 12.07.2016 od 7,00 do 7,30 h a dne 19.07. od 7,00 do 7,30 h.

Stamicova 5: dne12.07.2016 od 7,35 do 8,00 h a dne 19.07. od 7,35 do 8,00 h.

Sraz zájemců o prohlídku je vždy před vchodem do uvedeného domu.

Závaznou písemnou žádost o uzavření smlouvy o postoupení pohledávky, mohou zaslat pouze zájemci, kteří jsou zařazeni do seznamu žadateli o pronájem bytu v MČ Brno-Kohoutovice, aktetá musí byt doručena ÚNaČNag Brno-Kohoutovice do 12 hod.. dne 02.08. 2016.

Žadatelé musejí splňovat‘,Pravidla pronájmu bytů statutárního města Brna podmínky zajišťování bytové náhrady.“

K jiným Žádostem nebude přihlíženo a nebudou zařazeny do výběru o uzavření smlouvy. Tento záměr byl schválen RMČ Brno-Kohoutovice na její 45. schůzi dne 29.06.2016 usnesením 832145-I6 písm.c). V Brně dne 0I.07.2016

záměr obce - byty-stamicova-5-1-brno-kohoutovice-mojekohoutovice

(Více informací zde: http://www.kohoutovice.cz/file/7511)

Hruška Jakub

Hruška Jakub

Máte podnět, nápad, nebo jen chcete nějaké informace?
Vyplňte formulář a já se Vám ihned ozvu.

www.mojekohoutovice.cz/zapojte-se
Hruška Jakub