Rada města Brna vyhlašuje v souladu s §166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) konkurzní řízení na obsazení místa.

ředitel/ka Základní školy Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Předpoklady pro výkon pozice ředitele školy stanovené § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

 • odborná kvalifikace odpovídající § 7 a § 8 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů,
 • 4 roky praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji (§ 5 odst. 1 písm. a) zákona )
 • způsobilost k právním úkonům (§ 3 odst. 1 písm. a) zákona)
 • bezúhonnost (§ 3 odst. 1 písm. c) zákona)
 • zdravotní způsobilost (§ 3 odst. 1 písm. d) zákona)
 • znalost českého jazyka (§ 3 odst. 1 písm. e) zákona)

Další požadavky:

 • znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů
 • organizační a řídící schopnosti.

Náležitosti písemné přihlášky:

název konkurzního řízení, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, příp. korespondenční adresa, kontaktní spojení (telefonní číslo, příp. e-mail) a podpis.

K přihlášce je nutné přiložit:

 • ověřené kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe, včetně funkčního zařazení,
 • strukturovaný životopis,
 • originál, popř. ověřenou kopii výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,
 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • koncepci rozvoje školy (max. rozsah 5 stran strojopisu),
 • originál, popř. ověřenou kopii lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pozice ředitele/ky (ne starší 3 měsíců),
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Předpokládaný nástup: 1. 8. 2016

Jmenování nových ředitelů/ek na dobu šesti let v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Přihlášky s uvedenými doklady zašlete do 15. 6. 2016 na adresu: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB, Dominikánské nám. č. 3, 601 67 Brno

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované funkční místo. Obálku označte slovy:“Konkurz – neotvírat“.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkurzní řízení na uvedenou základní školu.

(Zdroj:http://www.kohoutovice.cz/file/7435)

Hruška Jakub

Hruška Jakub

Máte podnět, nápad, nebo jen chcete nějaké informace?
Vyplňte formulář a já se Vám ihned ozvu.

www.mojekohoutovice.cz/zapojte-se
Hruška Jakub