2016-05-23-projednaní-uzemniho-planu-kohoutovice-0131Neobvyklá nálada panovala na veřejném setkání občanů s vedením kohoutovické radnice a zástupců stavebního odboru. Přítomen byl i pan Ing.arch. Vladimír Dominik – urbanista OÚPR MMB. Řada lidí totiž očekávala konfrontační prostředí, které zde ovšem nebylo. Převážná většina občanů totiž přišla argumentovat a zastávat stejné stanovisko, jako je stanovisko vedení kohoutovické radnice.

Jak vznikají návrhy do Územního plánu?

Nejprve je asi vhodné vysvětlit, jak vlastně vnikají návrhy na změnu ÚP. Takovýto podnět totiž může podat úplně kdokoliv a může jich podat několik. Může se tedy stát, že určitý podnět podá někdo, kdo s danou lokalitou nemám žádány vztah. Například není vlastníkem pozemků, budov, komunikací,.. kterých se návrh dotýká. Tyto podněty, ať už je podá kdokoliv, jsou pak následně evidovány a řazeny do určitých etap.

Co se projednávalo?

Setkání probíhalo dle programu, který určoval, že po zahájení a představení hostů následovaly informace od Odboru územního plánování a rozvoje. Konkrétně se občané dozvěděli, co je to Územní plán (ÚP), proč se pořizuje jho změna a kdo o změny může žádat. V další části měla presentaci vedoucí odboru Bc. Šárka Štolcová kterou doplňovala bývalá vedoucí paní Ing. arch. Jarmila Kejdová. Po obsáhlé presentaci, která se postupně dotkla všech aktuálních změn následovala diskuze a dotazy přítomných občanů.

Navrhované změny:

2016-05-23-projednaní-uzemniho-planu-kohoutovice-01641. Změna B1/13-I – Ulice Stamicova

Současný stav: rekreace

Navrhovaný stav: zeleň – park

(Dle současného stavu v této lokalitě může být například sportovní a zábavní komplexy, sportoviště organizované tělovýchovy, rekreační střediska. V případě navrhované změny by došlo ke změně sloužící k náhradě původního přírodního prostředí, které by sloužilo jako zázemí pro odpočinek a rekreaci.)

2016-05-23-projednaní-uzemniho-planu-kohoutovice-01782. Změna B2/13-I – ulice Libušino údolí

Současný stav: komunikace a prostranství místního významu

Navrhovaný stav: bydlení

(Jedná se o plochu před pozemkem s rodinným domem na ulici Libušino údolí. Plocha je v ÚP vedena, jako plocha pro komunikaci a prostranství místního významu. Plocha zahrnuje dva pozemky, z nichž jeden vlastní SMB a druhý soukromý vlastník. Návrh počítá se záměnou této plochy na bydlení s cílem umožnit vybudování přístupu a odstavného stání k přilehlému rodinnému domu.)

2016-05-23-projednaní-uzemniho-planu-kohoutovice-01803. Změna B33/15-I – poliklinika Libušina třída 4

Současný stav: občanská vybavenost

Navrhovaný stav: bydlení

(Současně se jedná o tzv. „občanskou vybavenost“. Ta je určena výhradně pro umístění staveb a zařízení, které slouží veřejné potřebě – veřejná správa, kultura, školství, zdravotnictví, školství, hasiči, armáda, policie. Návrh počítá se změnou budovy polikliniky, do podoby jednopatrového objektu pro bydlení. – Pozn. na setkání zaznělo, že s tímto návrhem nesouhlasí nejen občané, ale ani vlastník budovy.)

2016-05-23-projednaní-uzemniho-planu-kohoutovice-01874. Změna B30/15-II – vodárenský objekt u Myslivny

Současný stav: technická vybavenost – vodovod

Navrhovaný stav: smíšené využití a sport

(V současnosti je určena k umístění staveb a zařízení, které slouží pro zřízení a provozování zásobovacích sítí a likvidaci odpadů. Návrh smíšeného využití a sportu umožňuje obchodní a výrobní provozovny, zařízení správy, zařízení hospodářství, zařízení kultury a sport, bez bližší charakteristiky. Pozn. na setkání zaznělo, že vodárna již neslouží svému účelu a proto je vhodné provést změnu.)

2016-05-23-projednaní-uzemniho-planu-kohoutovice-01905. Změna B31/15-II – Stavební dvůr

Současný stav: bydlení, smíšená plocha obchodu a služeb, veřejná vybavenost, kultura, plocha městské zeleně

Navrhovaný stav: bydlení

(Současný stav počítá se čtyřmi plochami pro čisté bydlení, jednou pro obchod a služby, jednou pro kulturu a veřejnou vybavenost a jednou plochou městské zeleně. ÚP neudává počet bytových jednotek, stanovuje pouze IPP, tedy množství podlahových ploch. Návrh počítá s osmi plochami pro bydlení. Jedná se o přibližně 200 bytových jednotek v bytových i rodinných domech s počtem obyvatel 700.)

navrhovane-změny-územní-plán-brno-kohoutovice-mojekohoutoviceVyjádřit se mohl každý

Ke všem bodům se mohli všichni přítomní vyjádřit nejen veřejně mluveným projevem, ale také písemně – pomocí ankety, kterou připravilo vedení Kohoutovic. Mimo asi deseti hostů a zástupců radnice se setkání zúčastnilo přes padesát občanů městské části.

Promítané informace během setkání:

Fotodokumentace setkání

Hruška Jakub

Hruška Jakub

Máte podnět, nápad, nebo jen chcete nějaké informace?
Vyplňte formulář a já se Vám ihned ozvu.

www.mojekohoutovice.cz/zapojte-se
Hruška Jakub