V neděli 21. února proběhnou volby do farní pastorační rady.


Volby do farní pastorační rady (FPR) pro farnost Žebětín

 1. Právo volit má každý farník starší 18 let, pokud je psychicky zdravý a žije podle víry.
 2. Právo být zvolen má každý farník starší 18 let, který má právo volit a který je ochoten plnit úkoly FPR. Počet funkčních období, na která může být zvolen, není omezen.
 3. Farníkem je ten, kdo se pravidelně zúčastňuje bohoslužeb v kostele sv. Bartoloměje v Žebětíně a v kapli Svaté rodiny v Kohoutovicích.
 4. Volby se konají vždy po 4 letech. Termín voleb určí farář. Průběh voleb řídí spolu s farářem dva členové volební komise jmenovaní farářem. Příslušné termíny a pravidla voleb farář oznámí v ohláškách dvě neděle před volební nedělí.
 5. Volby probíhají v neděli, která byla stanovena jako termín voleb. Volby probíhají po všech nedělních mších svatých ve farnosti na stanoveném místě. Každý farník volí osobně v den voleb. Z vážných důvodů může farník hlasovat již v týdnu před volební nedělí po všech mších svatých v kostele sv. Bartoloměje a v kapli Svaté rodiny v Kohoutovicích počínaje pondělím.
 6. Volební lístky budou zvlášť pro žebětínskou a zvlášť pro kohoutovickou část farnosti. Volí se tak, že volič na volebním lístku zatrhne písmeno Ž nebo K, podle toho, do které části FPR chce volit. Poté napíše nejvíce šest jmen farníků podle bodu 2 a 3, kterým dává svůj hlas. Volební lístek, na kterém je napsáno více než šest jmen, je neplatný. Pořadí na hlasovacím lístku nemá vliv na počet hlasů. Jeden farník volí pouze na jednom volebním lístku.
 7. V neděli v den voleb po skončení všech tří mší svatých zahájí volební komise sčítání odevzdaných hlasů. Hlasy se sčítají zvlášť pro Žebětín a zvlášť pro Kohoutovice. Každý, kdo je napsán na platném volebním lístku, získává jeden hlas. Prvních pět, kteří získali nejvíce hlasů, se stává volenými členy farní pastorační rady v příslušné části farnosti. V případě rovnosti hlasů se považují za zvolené všichni kandidáti s týmž počtem hlasů až do naplnění počtu volených členů FPR. Tam, kde je v rovnosti hlasů více kandidátů než možných členů FPR, určí z nich zvolené členy volební komise losem. Pokud by některý ze zvolených službu ve FPR nepřijal, bude osloven další v pořadí těsně za ním.
 8. O výsledku voleb vyhotoví volební komise zápis podepsaný všemi jejími členy, uloží jej do farního archivu a zveřejní jej v ohláškách. Do šesti týdnů po volební neděli uvede farář slavnostním způsobem nově zvolené členy FPR do funkce v rámci všech nedělních mší svatých. Členové budou prezentování vždy ve své části farnosti.
 9. Celkový počet volených členů FPR bude 10 (5 v každé části farnosti).

Stanovy farní pastorační rady (FPR) pro farnost Žebětín

 1. Poslání a úkoly farní rady –  Farní rada je společenství sloužící farnosti a jejímu duchovnímu správci ve snaze o co nejplnější život věřících pro Boží království. Farní rada je poradní sbor faráře ve věcech týkajících se pastorace a života farnosti. Jednotliví členové mohou převzít, jsou-li k tomu pověřeni farářem, spoluodpovědnost za některé úkoly vyplývající z péče o farní společenství. Předsedou FPR je farář. Administrátor farnosti má vzhledem k volbám a fungování FPR stejná práva a povinnosti jako farář. Podrobná specifikace úkolů a činností farní rady se provádí průběžně na jejích zasedáních a je zaznamenávána v zápisech. Zápisy jsou k dispozici každému farníkovi u faráře.
 2. Funkční období  Funkční období farní rady je čtyři roky. Začíná ustavujícím zasedáním po volbách, na kterých její členové vyjádří podpisem příslušné listiny své přijetí členství ve farní radě a ochotu podílet se na její činnosti i přijmout z ní vyplývající odpovědnost. Funkční období končí na ustavujícím zasedání po volbách následující farní rady. Na tomto zasedání předá dosavadní farní rada zápisy ze svých jednání nastupující radě, o čemž se společně podepíše zápis. Farní rada může ke svému jednání přizvat i další účastníky – odborníky na projednávané otázky. Tito nemají hlasovací právo.
 3. Způsob práce farní rady – Pravidelná zasedání FPR se konají aspoň dvakrát do roka a jsou veřejná. Předseda je svolá písemně nejpozději jeden týden předem. Společně s pozvánkou obdrží členové program jednání schválený předsedou pastorační rady. Mimořádné zasedání FPR může být svoláno z rozhodnutí předsedy. Předseda je povinen svolat pastorační radu pokud jej o to požádá minimálně 1/3 členů PR nebo polovina členů ekonomické rady farnosti. Hlasovací právo mají všichni členové FPR. Je-li sporné, jaký názor má většina, anebo požádá-li o hlasování ve věci některý člen FPR, dá předsedající hlasovat. FPR je schopná vyjádřit svůj názor, je-li přítomna nadpoloviční většina členů FPR. Pokud se koná schůze jen jedné ze dvou částí farní rady (jen kohoutovické nebo jen žebětínské), platí toto pravidlo jen pro tuto jednu část. Žádá-li většina přítomných tajné hlasování, je třeba to respektovat.
 4. Složení farní rady – Celkový počet členů FPR v každé části farnosti (kromě faráře) bude 9 – 11.Ztitulu funkce:farář sakristián/kostelník pokladník varhaník katecheta zástupce skautu pastorační asistent

  Některé z těchto funkcí jsou zastoupeny dvěma členy (jeden ze Žebětína a jeden z Kohoutovic),

  některé jedním členem za celou farnost.

  volených: 5

  jmenovaných farářem: 0 – 2

 5. Vznik a ukončení členství ve farní pastorační radě –  Členové z titulu funkce získávají své členství ve FPR ustanovením (dekretem) do příslušné funkce. Členství končí ztrátou příslušné funkce (odvoláním, přeložením či úmrtím). Členové volení nabývají své členství zvolením ve volbách do FPR podle volebního řádu (Volby do FPR). Členství končí uplynutím jejich volebního období, odvoláním při opakovaném neplnění úkolu po dobu delší jak půl roku, vzdáním se členství či úmrtím. Při ukončení členství  oleného člena vzdáním se či úmrtím nastupuje na jeho místo ten z nezvolených kandidátů, který ve volbách do FPR získal nejvíce hlasů z nezvolených kandidátů. Členové jmenovaní farářem získávají své členství písemným jmenováním farářem na začátku funkčního období rady. Členství ukončují jednak koncem volebního období, jednak písemným vzdáním se členství nebo úmrtím, dále pak tím, že jsou písemně odvoláni farářem. Za každého jmenovaného člena, kterému skončilo členství, jmenuje farář nejpozději do příštího zasedání rady člena nového. Je-li jmenován nový duchovní správce, celá FPR mu povinně nabídne svou rezignaci nejpozději půl roku poté, co se ujme duchovní správy.

Z titulu funkce budou do FPR jmenování tito farníci:

Z titulu funkce budou do FPR jmenování tito farníci:

Žebětín:

pokladník – Ludmila Vilišová

sakristián – Josef Beran

varhaník – Jana Holešovská

zástupce mládeže/skautu

Kohoutovice:

sakristián – Ervín Žůrek

varhaník – Irena Veselá

katecheta – Marie Jírů

pastorační asistent – Petra Doffková

Farníci jmenovaní farářem budou z každé části farnosti maximálně dva a budou případně jmenováni až po zjištění výsledku voleb.

(zdroj: kaplekohoutovice.cz, http://www.farnostzebetin.cz/)

Upraveno, dle nových stanov 15.2.2016

Hruška Jakub

Hruška Jakub

Máte podnět, nápad, nebo jen chcete nějaké informace?
Vyplňte formulář a já se Vám ihned ozvu.

www.mojekohoutovice.cz/zapojte-se
Hruška Jakub