ZMĚNY V ROCE 2016 !!!

Hlavní změny v roce 2016 :

1. ZMĚNA ÚČTU SPRÁVCE POPLATKU! ÚČET VEDENÝ U ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. JE OD 1. 1. 2016: 111220022/0800

Variabilní symbol zůstává rodné číslo poplatníka.

2. rozšíření skupin osvobozených poplatníků a s tím spojená ohlašovací povinnost – viz Kdo je osvobozen od poplatku a Kdo má ohlašovací povinnost;

3. zavedení úlevy na poplatku pro určité skupiny poplatníků – viz Kdo má úlevu na poplatku;

4. přechod poplatkové povinnosti z nezletilce na zákonného zástupce nebo na opatrovníka spravujícího jmění nezletilce, v případě, že ke dni splatnosti není poplatek uhrazen;

5. přechod poplatkové povinnosti z poplatníka omezeného ve svéprávnosti, kterému byl jmenován opatrovník spravující jeho jmění, na tohoto opatrovníka, v případě, že ke dni splatnosti není poplatek uhrazen.


 

Kdo je poplatník

SKUPINY POPLATNÍKŮ

a) fyzické osoby, které mají na území města Brna evidován trvalý pobyt,

b) fyzické osoby, kterým byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen přechodný pobyt v obci na dobu delší než 90 dnů,

c) fyzické osoby, které podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývají v obci přechodně po dobu delší 3 měsíců,

d) fyzické osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

e) fyzické osoby, které mají na území města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.


Jaká je výše poplatku

SAZBA POPLATKU ZÁKLADNÍ

670,- Kč za poplatníka a kalendářní rok 2016

Sazba poplatku se skládá ze dvou částek:

  1. z částky 230,- Kč za poplatníka a kalendářní rok (zákonná horní hranice činí 250,-Kč, Zastupitelstvo města Brna tuto část sazby snížilo na 230,-Kč)
  2. z částky stanovené podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu rozpočítaných na jednoho poplatníka; při celkových nákladech města Brna na sběr a svoz v předchozím roce ve výši 185 655 798,- Kč a počtu poplatníků 422 030, činí horní hranice této části poplatku pro rok 2015 částku 440,- Kč na poplatníka.

SAZBA POPLATKU SNÍŽENÁ

500,- Kč za rok 2016

  • za dítě, které v roce 2016 nedosáhlo či nedosáhne 4 let věku
  • za seniora, který v roce 2016 dosáhl či dosáhne věku 70ti let a více

Splatnost poplatku

je stanovena pro rok 2016 opětovně na nejzazší datum 31. 5. 2016, platit však můžete již od ledna. Pro poplatkové povinnosti vzniklé v období od 1. 5. do 31. 12. je poměrná část poplatku splatná do posledního dne v měsíci následujícím po měsíci vzniku poplatkové povinnosti.


Jak lze zaplatit

 

Platit poplatek lze

1. Bezhotovostním převodem DOPORUČUJEME

2. Pokladnou

3. Poštovní poukázkou

 1. Úhrada poplatku BEZHOTOVOSTNÍM PŘEVODEM

Účet správce poplatku do 31. 12. 2015 je 156304/5400

Účet od 1. 1. 2016 je 111220022/0800

Variabilní symbol je rodné číslo poplatníka

Konstantní symbol je 1318 (v případě, že jej banka nemůže použít, zadejte konst. symbol 0308).
Pokud budete platit za více osob jedním příkazem k úhradě, oznamte nám jména, data narození a adresu těchto poplatníků. Pro tato oznámení lze použít formulářů dostupných na všech kontaktních místech Magistrátu, na úřadech městských částí, nebo v elektronické podobě na této stránce. Adresa je nepovinný údaj, ale pomůže upřesnit a usnadnit vyhledávání a přiřazování platby.

 2. Úhrada poplatku POKLADNOU je určena primárně pro poplatníky, kteří nemají běžný účet!

Adresa pokladny otevřené celoročně: Šumavská 33, budova A, 9. patro

Při úhradě v hotovosti na pokladně musíte znát jméno, příjmení, bydliště a datum narození všech poplatníků, za které odvádíte poplatek.

Pokladní hodiny:
Po: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
Út: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 14.30
St: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 14.00
Pá: 8.00 – 12.00

Pokladny na Malinovského náměstí 3 jsou otevřeny od března do května.

Šumavská 33, budova A, 9. patro (celý rok)

 3. Úhrada poplatku POŠTOVNÍ POUKÁZKOU

Poštovní poukázky s předtištěným číslem účtu jsou spolu s formuláři oznámení společného zástupce k dispozici na všech kontaktních místech Magistrátu, na úřadech městských částí a samozřejmě na pracovišti správce poplatku. Poukázky vyplňujte hůlkovým písmem, čitelně a nezapomeňte uvádět zejména variabilní symbol (rodné číslo poplatníka).

Pokud uhradíte jednou poukázkou poplatek za více osob, oznamte nám jejich jména, data narození a adresu. Lze tak učinit písemně na adresu správce poplatku : Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Oddělení správy poplatku, Kounicova 67, 601 67 Brno, nebo prostřednictvím internetu na této straně, odkaz Oznámení společného zástupce.


Kdo je osvobozen od placení poplatku

a) vlastníci staveb určených k individuální rekreaci, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, z důvodu vlastnictví takové stavby (od roku 2003 do roku 2012 osvobozeni všichni vlastníci těchto staveb, od roku 2013 do roku 2015 osvobozeni pouze ti vlastníci, kteří mají současně registrován pobyt ve městě Brně, od roku 2016 opětovně všichni vlastníci těchto staveb bez ohledu na místo jejich pobytu),

b) od roku 2003 fyzické osoby, které mají místo trvalého pobytu na úředních adresách (Husova 3, Husova 5 a Dominikánská 2, od 1.1.2011 i na adrese Hněvkovského 65)

c) od roku 2004 třetí a další dítě, které žije ve společné domácnosti s nejméně dvěma svými nezaopatřenými sourozenci a které v příslušném kalendářním roce nedosáhlo věku 15 let,

d) od roku 2013 fyzické osoby, které jsou umístěny do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči,

e) od roku 2016 fyzické osoby, které jsou umístěny do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

f) od roku 2016 fyzické osoby, které jsou  jako nezaopatřené děti umístěny v domově pro osoby se zdravotním postižením,

g) od roku 2016 fyzické osoby, které jsou   umístěny v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

 

Osvobození a úlevy se nekumulují.

Většinou je s osvobozením spojena ohlašovací povinnost – viz odkaz Kdo má ohlašovací povinnost.


Kdo má úlevu na poplatku

S účinností od 1.1.2016 sníženou sazbu poplatku ve výši 500,-Kč na poplatníka a rok platí:

– dítě, které v roce 2016 nedosáhne věku 4 let

– senior, který v roce 2016 dovrší 70 a více let věku

Úlevy a osvobození se nekumulují; pokud je například senior zcela osvobozen od poplatkové povinnosti z důvodu umístění v domově pro seniory, nevztahuje se na něj ustanovení o úlevě.

Pozor, uvedená nižší sazba se nevztahuje na poplatkovou povinnost z titulu vlastnictví zpoplatněné nemovitosti. Více informací najdete v odkaze Kdo je poplatník.


Kdo má ohlašovací povinnost

 

neboli povinnost poplatníků ohlásit ve lhůtě 15 dnů správci poplatku existenci skutečností mající za následek vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti či nárok na osvobození nebo na úlevu  od poplatku, případně slouží k identifikaci platby, je stanovena:

a)  skupině cizinců, kteří pobývají v městě Brně přechodně po dobu delší 3 měsíců

b)  všem vlastníkům zpoplatněných nemovitostí

c)  všem osobám, kterých se týká osvobození od poplatku, vyjma osob hlášených na úřední adrese a vyjma vlastníků staveb určených k individuální rekreaci

d)    osobám, která platí poplatek za více fyzických osob, tyto jsou povinny správci poplatku ohlásit identifikační údaje těchto osob nejpozději v den platby

Za osoby nezletilé, které nenabyly plné svéprávnosti nebo za osoby omezené ve svéprávnosti, jedná zákonný zástupce nebo opatrovník.

Ohlašovací povinnost pro osoby uvedené pod a) až c) se plní jen jednou při vzniku poplatkové povinnosti a poté pokaždé při změně v údajích či při skutečnosti mající za důsledek zánik poplatkové povinnosti.

Nově zavedená  odpovědnost zákonného zástupce za zaplacení poplatku

S účinností od 1.1.2016 platí: V případě, že je poplatník ke dni splatnosti poplatku nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka! Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Formuláře


Formuláře k vyplnění

 

Prosíme, abyste při vyplňování formulářů používali diakritiku.

ELEKTRONICKÉ FORMULÁŘE

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ


Kontakty

   

  • Osobní; Šumavská 33 , budova A, 8. a 9. patro, v úředních dnech pondělí, středa: 8.00 – 17.00 hod a pátek: 8.00 – 12.00 hod
  • Telefonické 542 174 301, 542 174 304, 542 174 305
  • Písemné; Odbor životního prostředí MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno
  • E-mail; odpady@brno.cz
  • ID datové schránky:  a7kbrrn

  • Přidělování a výměna sběrných nádob 

 

 

(Zdroj: http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-zivotniho-prostredi/oddeleni-spravy-poplatku-za-komunalni-odpad/mistni-poplatek-za-provoz-systemu-nakladani-s-komunalnim-odpadem)

Hruška Jakub

Hruška Jakub

Máte podnět, nápad, nebo jen chcete nějaké informace?
Vyplňte formulář a já se Vám ihned ozvu.

www.mojekohoutovice.cz/zapojte-se
Hruška Jakub