juventus-pronajem-bazen-UMC-brno-kohoutoviceV Brně-Kohoutovicích máme „Juventus“ dům se startovacími byty. Pokud máte zájem o bydlení v panelovém domě za výhodných (ale časově omezených) podmínek, v krásné lokalitě a s bazénem přímo v domě,… pak máte možnost se zapojit do výběrového řízení.

POZOR!!! Žádost o účast ve výběrovém řízení lze podat na Bytový odbor MMB v zalepené  obálce s označením „Startovací byt“ do 15.2.2016!


 

 

STARTOVACÍ  BYTY

Statutární  město Brno na základě usnesení Rady města Brna R7045 ze  dne 1.12.2015 a v souladu se Statutem startovacího bytu, který tvoří přílohu č.2 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady

z v e ř e j ň u j e

nabídku startovacích  bytů

Jedná se o následující byty :

 • byt 1+kk  č.21 v domě Vlhká 4 o podlahové ploše 36,7 m2
 • byt 1+kk  č.6 v domě Vlhká 4 o podlahové ploše 33,2 m2
 • byt 1+kk č.18 v domě Bratislavská 36a o podlahové ploše 42,85 m2
 • byt  2+1 č.17 v domě Bratislavská 36a o podlahové ploše 65,39 m2
 • byt 3+kk č.4.03 v domě  Bratislavská 60 o podlahové ploše 69,59 m2
 • byt 1+1 č.77 v domě Stamicova 11 o podlahové ploše 43 m2
 • byt 1+1 č.76 v domě Stamicova 11 o podlahové ploše 43 m2
 • byt 1+1 č.89 v domě Stamicova 11 o podlahové ploše 43 m2
 • byt 2+1 č.2B v domě Masarykova 4 o podlahové ploše 74,96 m2
 • byt 1+1 č.10 v domě Orlí 7 o podlahové ploše 50,23 m2

Žadatel o startovací byt musí splňovat tyto podmínky:

 • je zletilý,
 • žadatel ani jeho manžel(ka) v ČR nevlastní bytový či rodinný dům nebo byt, pokud neprokáží, že jej ze závažných důvodů nemohou užívat anebo nejsou nájemci bytu na dobu neurčitou, nebo je  nájemcem bytu, který je vzhledem k finanční a sociální situaci, nebo k věku nebo zdravotnímu stavu žadatele nebo člena jeho domácnosti nevyhovující,  a je-li nájemcem takového bytu v
 • majetku města Brna, nabídne městské části, která je pronajímatelem žadatelem užívaného bytu jeho uvolnění,
 • je-li cizincem, pobývá na území ČR v souladu s právními předpisy o pobytu cizinců.

 

Žadatelem  o startovací byt mohou být manželé a  partnerské páry, kteří splňují dále tyto podmínky:

 • žádný z manželů či partnerů nedosáhl v den podání žádosti věku 35 let,
 • společný čistý měsíční příjem obou manželů či partnerů dosahuje minimálně 0,8 násobek průměrné hrubé mzdy v České republice vyhlášené Českým statistickým úřadem za r.2014, tzn. 20 548,-  Kč,
 • společný čistý měsíční příjem obou manželů či partnerů dosahuje maximálně 2,0 násobek průměrné hrubé mzdy v České republice vyhlášené Českým statistickým úřadem za r.2014, tzn. 51 372,- Kč,
 • alespoň jeden z manželů či partnerů má uzavřenu smlouvu o stavebním spoření či jinou formu spořícího produktu peněžního ústavu
 • výše příjmu se dokládá u podnikatelů posledním daňovým přiznáním, u ostatních žadatelů potvrzením příjmů z předchozích třech měsíců před podáním žádosti. Do tohoto příjmu se nezapočítávají sociální dávky a podpory všech typů.

 

Žadatelem o startovací byt nemůže být ten,

 • kdo protiprávně užívá byt či nebytový  prostor k bydlení. O protiprávní užívání bytu nejde, užívá-li byt dosavadní nájemce a členové jeho domácnosti na základě práva na bydlení, tzn. od skončení nájemního poměru do zajištění bytové náhrady,  
 • kdo v dosud  užívaném  bytě  neplatí nájemné, hrubě porušuje dobré mravy nebo    jinak závažným způsobem porušuje podmínky nájemní smlouvy nebo který se uvedených skutků dopustil v uplynulých pěti letech předcházejících podání žádosti o byt nebo po dobu evidence této žádosti s výjimkou žadatele, který dluh na nájemném a za služby spojené s nájmem bytu včetně úroků z prodlení a  poplatků z prodlení podle potvrzení pronajímatele dobrovolně uhradil před podáním žádosti o byt,  žadateli nebyl nájem bytu z tohoto důvodu vypovězen a dluh netrval po dobu delší než 6  měsíců , 
 • kdo v průběhu 5 let před podáním žádosti o byt

–  jako nájemce obecního bytu na dobu neurčitou byt směnil za jiný byt než obecní a jeho nájem ukončil

–  jako nájemce bytu neplatil nájemné,  hrubě porušoval dobré mravy či jinak závažně   porušoval nájemní smlouvu a nájem bytu mu proto zanikl výpovědí .

 

Podmínky nájmu startovacího bytu

 • nájemní smlouva s manžely či partnerským párem bude uzavřena na dobu určitou 3 let s možností prodloužení pouze o  2 roky a to na žádost žadatele a za podmínky plnění všech povinností vyplývajících z nájemní smlouvy a občanského zákoníku. Nájem nebude prodloužen v případě pravomocného rozhodnutí soudu o rozvodu manželství či v případě, že jeden z partnerů trvale opustil společnou domácnost. Celková doba nájmu nesmí přesáhnout lhůtu 5 let,

 

 • nájemné bude stanoveno ve výši 50,- Kč/m2/měs., a bude každoročně k 1. únoru upravováno mírou inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen v prosinci předchozího roku za 12 předcházejících měsíců a zveřejněnou Českým statistickým úřadem,

 

 •  nájemní smlouva bude obsahovat ujednání o neudělení souhlasu k uzavření dohody o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy /směně bytu/ a k podnájemní smlouvě,

 

 • nájemní smlouva bude obsahovat ujednání, že další osoby do společné domácnosti je        nájemce oprávněn přijímat jen se souhlasem města,

 

 • nájemní smlouva bude obsahovat ujednání o povinnosti složit jednorázovou kauci ve výši dvojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu,

 

 • nájemní smlouva bude obsahovat závazek k uzavření dohody o vyklizení bytu formou   notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti.

 

 • nájemní smlouva bude obsahovat závazek nájemce provést v evidenci obyvatel změnu trvalého bydliště do pronajatého startovacího bytu do 60 dnů po uzavření nájemní smlouvy. Nesplnění tohoto závazku nájemcem je důvodem pro odstoupení pronajímatele od nájemní smlouvy.

 

 

Výběrové řízení

 

 • výběr mezi žadateli bude proveden losováním za přítomnosti notáře,

 

 • žádost o účast ve výběrovém řízení lze podat na Bytový odbor MMB v zalepené  obálce s označením „Startovací byt“ do 60 dnů od zveřejnění, tzn. do 15.2.2016,

 

V žádosti je nutno popsat stávající bytovou situaci , uvést datum narození,  trvalé bydliště  obou manželů či partnerů a připojit  tyto doklady:

– výši čistých příjmů za rok 2014 či za 3 měsíce před podáním žádosti  obou manželů či partnerů potvrzených zaměstnavatelem  či kopii daňového přiznání

–   kopii smlouvy o stavebním spoření či jiné formě spořícího produktu peněžního

ústavu

– čestné prohlášení obou manželů či partnerů, že nenastaly skutečnosti, pro které nemohou být žadateli o startovací byt

 • žádost nemůže být podána na konkrétní byt, losování proběhne bez ohledu na velikost jednotlivých bytů, prohlídky bytů nebudou v průběhu zveřejnění nabídky umožněny

 

 • místo, den a hodina losování budou zveřejněny na úřední desce,

 

 • pro každý byt bude vylosován nájemce a a 2. náhradník.

 

Úplné znění Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady je zveřejněno na stránkách www.brno.cz.

Kontaktní osoby:

Mgr.Jiří Lahoda, vedoucí bytového odboru MMB, Malinovského nám.3, tel.č.542173220, e.mail: lahoda.jiri@brno.cz

JUDr. Světlana Pernicová, bytový odbor MMB, Malinovského nám.3, tel.č.542173216, e.mail: pernicova.svetlana@brno.cz

 

(Zdroj: http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/BO/dokumenty/startovaci_byty_-_zverejneni_od_16.12..docx)

 

 

 

 

Hruška Jakub

Hruška Jakub

Máte podnět, nápad, nebo jen chcete nějaké informace?
Vyplňte formulář a já se Vám ihned ozvu.

www.mojekohoutovice.cz/zapojte-se
Hruška Jakub