Jako předseda finančního výboru jsem měl v pondělí na zasedání velkou radost. Mimo jiné jsme řešili problematiku oprav bytových jader v obecních domech. Ukázalo se, že pokud jde o správnou věc, tak se nehraje na to, kdo je v koalici a kdo v opozici, ale dobrá věc se podpoří!

Vzhledem k tomu, že se velmi často objevují zprávy o nespokojenosti nájemníků s prací stavební firmy, rozhodli jsme se věc prodiskutovat a dokonce jsme schválili usnesení:

Usnesení č. 33/FV/10-15:

Na základě podnětu občanů o rozsáhlé nekvalitě stavebních prací, stavebního dozoru a kontroly ze strany ÚMČ rekonstrukcí bytových jader na ulicích Bellova a Stamicova FV

ZMČ d o p o r u č u j e ZMČ a RMČ provést komplexní kontrolu provedených prací stavebního dozoru a kontroly ze strany ÚMČ včetně kontroly na místě a dotazování

nájemníků a zvážit pozastavení všech souvisejících plateb do doby, než bude kontrola provedena a případné vady a nedodělky odstraněny.

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.

Hlasování bylo jednohlasné. A není divu. Nespokojenost s realizací není ojedinělá a radnici stojí regenerace nemalé peníze. Je tedy jistě správné, aby se věc pečlivě řešila a lidé se měli možnost k nedostatkům vyjádřit. Stejně tak je žádoucí, aby došlo k nápravě vzniklých škod a aby se v dalších etapách regenerace problémy co možná nejvíce eliminovaly.

Chtěl bych i touto cestou poděkovat ostatním členům Finančního výboru, že se rozhodli podpořit usnesení, které poukazuje na nedostatky a přináší prostor pro zlepšení – díky!

usnesení-FV-ZMČ-brno-kohoutovice