Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu

(dále jen výzva)

Na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v MČ BrnoKohoutovice schválené Radou MČ Brno-Kohoutovice dne 15. 01. 2014 (dále jen směrnice) a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., v platném znění, předkládáme výzvu k podání nabídky v českém jazyce k veřejné zakázce malého rozsahu.

 

„Oficiální webové stránky městské části Brno-Kohoutovice“

Název zadavatele: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno, zastoupené MČ Brno-Kohoutovice

Sídlo zadavatele: Bašného 71/36, 623 00Brno IČO 44992785 11, DIČ CZ44992785

Kontaktní adresa pro písemný styk: Statutární město Brno, MČ Brno – Kohoutovice Bašného 71/36, 623 00 Brno ID datové schránky: x3gbyji (dále jen zadavatel)

Kontaktní osoby: kontaktní osobou pro záležitosti týkající se tohoto poptávkového řízení Jana Pospíšilová, vedoucí Odboru vnitřních věcí tel.: +420 547 130 539 mobil: +420 603 812 257 e-mail:pospisilova@kohoutovice.brno.cz

Klasifikace předmětu zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na služby dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v MČ Brno-Kohoutovice (od 150 000 Kč do 499 999 Kč bez DPH).

1. Předmět plnění veřejné zakázky

Zadavatel vypisuje výzvu k podání nabídky na výběr zhotovitele na: Oficiální webové stránky městské části Brno-Kohoutovice.

Požadavky:

1. Redakční systém

 • Editace obsahu současně se zachováním jeho vizuálního kontextu ve stránce
 • Správa obsahu přímo v layoutu webových stránek
 • Musí umožňovat editaci i bez znalosti programovacích či značkovacích jazyků
 • Garance bezpečnostních aktualizací po dobu trvání servisní smlouvy
 • Možnost rozšíření o moduly třetích stran
 • Automatické formátování fotografií
 • Hromadné nahrávání souborů a fotografií
 • Rozesílání aktualit na e-mail

2. Grafický návrh

 • 3 originální grafické návrhy
 • Favicon dle požadavků zadavatele
 • Responsivní design

3. Technické požadavky

 • HTML/CSS řešení
 • Validní kód splňující standardy W3C
 • Zajistit bezbariérový přístup na web dle požadavků vyhlášky č. 64/2008 Sb. a obecných pravidel přístupnosti
 • Korektní funkce a zobrazení v nejpoužívanějších prohlížečích (IE, Firefox, Chrome, Safari, Edge (Windows 10) a Opera) SEO optimalizace
 • Nabídka hostování webové prezentace na serverech dodavatele. Garance dostupnosti 99,5% včetně reportování výpadků, každodenní zálohování. S možností případného hostování na serveru zadavatele.

4. Předpokládaná obsahová náplň webových stránek

 • Úřední deska splňující zákonné náležitosti
 • Statistiky návštěvnosti – napojení na google analytics
 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
 • Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
 • Fotogalerie a videogalerie
 • Kalendář s plánem akcí
 • Možnost publikace z prostředí MS Word, včetně možnosti anonymizace osobních údajů
 • Diskuze, ankety
 • Výběrová řízení
 • Počasí
 • Formuláře ke stažení
 • Kontakty
 • Archiv zpráv
 • Zobrazení výstupů z docházkového systému
 • RSS
 • Propojení se sociálními sítěmi
 • Box nejčtenějších článků
 • Full-textové vyhledávání

5. Další požadované práce

 • Instalace potřebných modulů
 • Import stávajícího obsahu webu
 • Testování webu na serverech dodavatele po dobu 2 měsíců
 • Oprava nalezených nedostatků
 • Zaškolení obsluhy + manuál
 • Podpora první 3 měsíce provozu v ceně
 • Upgrade redakčního systému v ceně

2. Doba a místo plnění díla

2.1. Dílo bude prováděno dle uzavřené smlouvy o dílo, s termínem plnění díla do 2 měsíců od podpisu smlouvy o dílo. Zveřejnění hotového webu bude do 4 měsíců od podpisu smlouvy o dílo. Poskytování servisních prací po dobu 5 let od podpisu servisní smlouvy (s možností prodloužení).

2.2. Místem plnění díle je ÚMČMB Brno-Kohoutovice, Bašného 36, Brno.

3. Obsah nabídky

3.1. Příloha č. 1 – řádně a úplně vyplněný krycí list, který je nedílnou přílohou č. 1 této zadávací dokumentace. Nabídková cena bude uvedena bez DPH a vč. DPH. Uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou. Všechny nabídkové ceny v Kč je nutno stanovit proporcionálně.

3.2. Příloha č. 2 – kvalifikační předpoklady:

3.2.1. Doklady o prokázání kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění, Živnostenský list a u právnické osoby i výpis z obchodního rejstříku, ne starší 90 dní. Doklady předložte v kopii. Až vybraný uchazeč předloží originály, nebo ověřené kopie.

3.2.2. Doložení odborné způsobilosti týmu a to jmenovitě (programátoři, specialisté na webové prezentace, grafiku). Všichni výše uvedení specialisté musí být v zaměstnaneckém poměru u zhotovitele zakázky, nikoliv jako externí pracovníci zprostředkující profesní část zakázky.

3.2.3. Doložení existence dodavatele min. 3 roky.

3.2.4. Ukázky 10 nejlepších již realizovaných projektů, z toho 3 pro veřejného zadavatele (možnost uvést jen internetový odkaz).

3.3. Příloha č. 3 – oprávněnou osobou podepsaný návrh smlouvy o dílo s doplněnými údaji, kvalitativní podmínky, záruky za jakost díla, ustanovení o sankcích. Formulář viz příloha č. 2 této výzvy.

3.4. Příloha č. 4 – oprávněnou osobou podepsaný návrh servisní smlouvy na dobu 5 let 3.5. Příloha č. 5 – součástí nabídky bude:

 • Rozpočet ceny rozepsaný dle požadovaných prací, s tím, že celková cena zakázky se bude rovnat součtu položek specifikovaných pro webové stránky a podporu MČ Brno-Kohoutovice
 • Kompletní přehledný popis redakčního systému a všech dodávaných služeb
 • Návrh servisní smlouvy na 5 let a hodinové sazby za vícepráce
 • URL a přihlašovací údaje pro demo verzi redakčního systému
 • Popis hostingu u dodavatele a požadavky na hosting u zadavatele

4. Lhůta a forma předložení nabídky

Nabídku zašlete na adresu ÚMČMB Brno–Kohoutovice, Bašného 71/36, 623 00 Brno, do 18.09.2015 tak, aby byla doručena do 11,00 hodin v zalepené obálce s označením – Veřejná zakázka – neotvírat – „Oficiální webové stránky městské části BrnoKohoutovice“.

Obálka musí být také označena názvem a adresou odesílatele. Otevírání obálek je neveřejné.

5. Zadávací lhůta, lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni

90 kalendářních dnů od lhůty předložení nabídek.

6. Způsob hodnocení nabídky

Kriterium                                                                                                         Váha v %

Celková cena zakázky                                                                                         60

Cena servisu na dobu 5 let – paušální cena                                                   30

Cena podpory – hodinová sazba v Kč/hod, vč. ceny za dopravu                10

Jednotlivá kritéria budou hodnocena na základě následujících vzorců:

 • U kriterií, kde nejvýhodnější nabídka má nejnižší hodnotu: 100* (nejvýhodnější nabídka / hodnocená nabídka) * váha vyjádřená desetinným číslem
 • U kritérií, kde nejvýhodnější nabídka má nejvyšší hodnotu: 100 * (hodnocená nabídka / nejvýhodnější nabídka) * váha vyjádřená desetinným číslem

7. Ostatní ujednání

7.1. Dodavatel ve své nabídce specifikuje případné subdodavatele.

7.2. Při nesplnění podmínek tohoto poptávkového řízení si zadavatel vyhrazuje právo nabídku uchazeče nezahrnout do hodnocení nabídek.

7.3. Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě. Později doručené nabídky nebudou zařazeny do hodnocení nabídek.

7.4. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv poptávkové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu.

7.5. V případě shodných nabídek určí zadavatel vítězného uchazeče náhodným výběrem provedeným losem. Zájemci, kterých se výběr losem týká, mají právo účastnit se losování a zkontrolovat před zahájením losování zařízení a prostředky sloužící k losování.

7.6. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit podmínky do termínu doručení nabídek.

7.7. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučení variantních řešení – zadavatel předem vylučuje variantní řešení nabídky.

7.8. Zadavatel si vyhrazuje právo při podpisu smlouvy o dílo s vybraným uchazečem a po dohodě s ním, upravit její znění. Tyto změny se netýkají počitatelných hodnot a sankcí na straně vybraného uchazeče.

7.9. Předložené nabídky se nebudou uchazečům vracet.

7.10. Náklady na vypracování nabídek zadavatel nehradí.

7.11. V případě rozdílu mezi nabídkovou cenou uvedenou v krycím listu a nabídkovou cenou uvedenou v návrhu smlouvy o dílo a návrh servisní smlouvy, bude hodnocena cena uvedená v návrhu smluv.

7.12. Veškeré informace o veřejné zakázce (dodatečné informace, výsledek výběrového řízení apod.) budou uveřejněny na profilu zadavatele https://zakazky.kohoutovice.cz/. Každý uchazeč je povinen v průběhu soutěžní lhůty sledovat profil zadavatele.

8. Přílohy výzvy k podání nabídek (zadávací dokumentace)

Na vyžádání u kontaktní osoby pro záležitosti týkající se tohoto poptávkového řízení. Přílohy Vám zašleme v elektronické podobě.

 • Příloha č. 1 krycí list nabídky (formát WORD)
 • Příloha č. 2 návrh smlouvy o dílo (formát PDF)

Krycí list nabídky SOD Výzva

(zdroj:https://zakazky.kohoutovice.cz/contract_display_138.html)