Kohoutovická radnice hledá nového zaměstnance. Vzhledem k množícím se dotazům některých zastupitelů a některých občanů, byla kohoutovická radnice nucena zvýšit počet svých zaměstnanců.

 

Tajemník Úřadu městské části města Brna, Brno-Kohoutovice, Bašného 71/36, 623 00 Brno, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa „referent/ka Odboru vnitřních věc – poskytování informací ÚMČMB Brno-Kohoutovice“. Nejedná se o místo úředníka podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.

Místo výkonu práce: Úřad městské části města Brna, Brno-Kohoutovice, Bašného 71/36, 623 00 Brno-Kohoutovice, Bašného 71/36, 623 00 Brno.

Platové podmínky: řídí se nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platová třída 10.

Předpokládaný termín nástupu: od 1.7.2015 – na dobu určitou.

Požadavky:

* vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu (nejlépe právní- ho směru)

* vhodné pro absolventa

* orientace v legislativě ČR

* dobrá znalost práce na PC

* občanská a morální bezúhonnost.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

* státní občanství ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR

* dosažení věku 18 let

* způsobilost k právním úkonům

* bezúhonnost

* schopnost dorozumět se jednacím jazykem.

Náležitosti přihlášky:

* název výběrového řízení

* jméno, příjmení, titul uchazeče

* datum a místo narození uchazeče

* státní příslušnost uchazeče

* místo trvalého pobytu uchazeče

* číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)

* datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutné připojit tyto doklady:

* strukturovaný životopis

* kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) – originál bude předložen před podpisem pracovní smlouvy

* kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

* prohlášení o souhlasu s využitím poskytnutých osobních údajů výhradně pro potřeby výběrového řízení.

Uzávěrka přihlášek: 15.06.2015 (pondělí) ve 12:00 hodin.

Místo a způsob podání přihlášky:

Uchazeč podá písemnou přihlášku, včetně požadovaných dokladů, na podatelně Úřadu městské části města Brna, Brno-Kohoutovice, Bašného 71/36, 623 00 Brno, nebo poštou na výše uvedenou adresu úřadu, a to do termínu uzávěrky přihlášek, v obálce označené nápisem „Výběrové řízení – referent OVV – poskytování informací“.

Bližší informace poskytne tajemník ÚMČMB, tel. 547 130 510 (603 103 464).

Bez splnění podmínek náležitostí přihlášky a dokladů není možné přihlášku zařadit do výbě- rového řízení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

nabidka_prace_Brno-Kohoutovice_odbor_vnitrnich_veci_poskytovani_informaci

nabidka_prace_Brno-Kohoutovice_odbor_vnitrnich_veci_poskytovani_informaci2

 

(Zdroj: http://www.kralovopole.brno.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=80903&id_dokumenty=616872)

Hruška Jakub

Hruška Jakub

Máte podnět, nápad, nebo jen chcete nějaké informace?
Vyplňte formulář a já se Vám ihned ozvu.

www.mojekohoutovice.cz/zapojte-se
Hruška Jakub

Latest posts by Hruška Jakub (see all)