logo_bystrcVýběrové řízení na místo úředníka územního samosprávného celku

Statutární město Brno, Městská část Brno-Bystrc, tajemník ÚMČ Brno-Bystrc

sídlem nám. 28. dubna 60, 635 00  Brno

vyhlašuje, dle zák. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, výběrové řízení na pozici:

agenda související s životním prostředím a veřejnými službami, zajišťováním záborů,

údržby veřejné zeleně a obecně prospěšných prací – platová třída 9

Místem výkonu práce bude ÚMČ Brno-Bystrc.

Platové zařazení se řídí platným zákoníkem práce a nařízením vlády č. 564/2006 Sb.  platový tarif dle platové třídy (jak je výše uvedeno) a  platového stupně stanoveného zaměstnavatelem v závislosti  na počtu let odborné praxe.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení v jeho průběhu kdykoliv zrušit.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občanství ČR, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR,
 • dosažení hranice 18 let a způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo  pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena),
 • dobrá znalost českého jazyka,
 • splnění předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštními právními předpisy – např. vyhl. 512/2002 Sb. (doloží se kopií dokladu o složení zkoušek zvláštní odborné způsobilosti nebo je třeba zkoušku složit do 18 měsíců od jmenování do funkce)

Požadujeme:

 • VŠ nebo SŠ vzdělání technického nebo přírodovědného zaměření,
 • znalost a orientace v problematice péče o životní prostředí, dendrologie, údržby veřejné zeleně,
 • fyzickou zdatnost,
 • znalost práce na PC (Word, Excel),
 • řidičský průkaz sk. B,
 • časovou flexibilitu,
 • odolnost vůči psychosociálnímu zatížení.

Praxe ve veřejné správě, znalost místních poměrů, zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek

a zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou.

 Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu , jde-li o cizího státního příslušníka,
 • datum a podpis uchazeče.

 Výčet dokladů, které je zájemce povinen doložit k přihlášce:

 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, u cizích státních příslušníků obdobný doklad  osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud domovský stát takový doklad nevydá, čestné prohlášení,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 Písemné nabídky posílejte formou přihlášky na adresu Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc, tajemník ÚMČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60, 635 00  Brno do  15.04.2015.

Vyvěšeno dne:

RNDr. Jiří Kroupa, tajemník úřadu

 

(zdroj: www.bystrc.cz)