Kohoutovická část farnosti se chystá na volbu farní rady. Mimo členů z titulu své funkce ve farnosti a přímo volených členů panem farářem p. Haluzou se bude volit další pět členů.

Volby do farní pastorační rady (FPR) pro farnost Žebětín, část Kohoutovice

I.

 1. Právo volit má každý farník starší 18 let, pokud je psychicky zdravý a žije podle víry.
 2. Právo být zvolen má každý farník starší 18 let, který má právo volit a který je ochoten plnit úkoly FPR. Počet funkčních období, na která může být zvolen, není omezen.
 3. Farníkem je ten, kdo se zúčasuje bohoslužeb v kapli Svaté rodiny v Kohoutovicích.
 4. Volby se konají vždy po 3 letech. Termín voleb určí farář. Průběh voleb řídí spolu s farářem dva členové volební komise ustanovení ze zástupců FPR. Příslušné termíny a pravidla voleb farář oznámí v ohláškách dvě neděle před volební nedělí.
 5. Volby probíhají v neděli, která byla stanovena jako termín voleb. Volby probíhají po obou mších svatých v kapli na stanoveném místě. Každý farník volí osobně v den voleb.
  Z vážných d
  ůvodů si může farník vyzvednout hlasovací lístek na požádání u pastorační asistentky a ihned odevzdat v zalepené obálce vyplněný již během týdne před volební nedělí.
 6. Volí se tak, že volič napíše na volební lístek s razítkem farního úřadu nejvíce šest jmen farníků podle bodu 2 a 3, kterým dává svůj hlas. Volební lístek, na kterém je napsáno více než šest jmen, je neplatný. Pořadí na hlasovacím lístku nemá vliv na počet hlasů.
 7. V neděli v den voleb po druhé mši svaté zahájí volební komise sčítání odevzdaných hlasů. Každý, kdo je napsán na platném volebním lístku, získává jeden hlas. Prvních pět, kteří získali nejvíce hlasů, se stává volenými členy farní pastorační rady. V případě rovnosti hlasů se považují za zvolené všichni kandidáti s týmž počtem hlasů až do naplnění počtu volených čle FPR. Tam, kde je v rovnosti hlasů více kandidátů než možných členů FPR, určí z nich zvolené členy volební komise losem.
  Pokud by některý ze zvolených službu v FPR nepřijal, bude osloven další v pořadí těsně za ním.
 8. O výsledku voleb vyhotoví volební komise zápis podepsaný všemi jejími členy, uloží jej do farního archivu a zveřejní jej v ohláškách. Do jednoho měsíce po zvolení uvede farář slavnostním způsobem nově zvolené členy FPR do funkce při obou nedělních mších svatých.
 9. Celkový počet členů FPR – 12
  volených – 5

  jmenovaných farářem – 3
  z titulu funkce – 4 (sakristián/kostelník, varhaník, katecheta, pastorační asistent)

II.

Vznik a ukončení členství ve farní pastorační radě

 1. Členové z titulu funkce skávají své členství ve FPR ustanovením (dekretem) do příslušné funkce. Členství končí ztrátou příslušné funkce (přeložením či úmrtím).
 2. Členové volení nabývají své členství zvolením ve volbách do FPR. Členství končí uplynutí jejich volebního období, odvoláním při opakovaném neplnění úkolu po dobu delší jak půl roku, vzdáním se členství či úmrtím. Při ukončení členství voleného člena vzdáním se či úmrtím nastupuje na jeho místo ten z nezvolených kandidátů, který ve volbách do FPR získal nejvíce hlasů z nezvolených kandidátů.
 3. Členové jmenovaní farářem nabývají členství dnem jmenování. Členství končí uplynutím jejich funkčního období, odvoláním farářem, přeložením faráře či úmrtím faráře.

Z titulu fuknce jsou členy FPR tito farníci:
1. Ervin Žůrek – sakristián
2. Irena Veselá – varhanice
3. Marie Jírů – katechetka
4. Petra Doffková – pastorační asistentka

Členové FPR jmenovaní farářem v r. 2015:
1. Klára Adolfová
2. Jaroslav Suchý st.
3. Pavel Zrnečko ml.

Hruška Jakub

Hruška Jakub

Máte podnět, nápad, nebo jen chcete nějaké informace?
Vyplňte formulář a já se Vám ihned ozvu.

www.mojekohoutovice.cz/zapojte-se
Hruška Jakub